POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL


Els USUARIS consenten el tractament de les esmentades dades personals per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. en els termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


1.1. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. recull dades mitjançant el seu web corporatiu per mitjà del formulari de "sol.licitud de pressupost" i del formulari "treballa amb nosaltres"; també es possible l'enviament de correus electrònics a l'adreça d'e-mail indicada a la pàgina principal del lloc Web.

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. i els usuaris, U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. garanteix mitjançant aquest avís, la privadesa dels serveis "on-line" d'acord amb les exigències legals i informa quant a la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè els USUARIS determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. les seves dades personals per mitjà dels formularis del Web o mitjançant l'e-mail.

Formulari "Sol.licitud de pressupost"

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. l'informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer amb la/les finalitat/s de gestió de les sol.licituts d'informació als USUARIS del WEBSITE i un cop enllestida la finalitat amb la que van ser recaptades les dades, s'entendrà que vostè presta el seu consentiment per al manteniment de les dites dades en forma de caràcter històric.

Formulari "Treballa amb nosaltres"

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem i sol.licitem els seu consentiment exprés per a que totes les dades aportades en el currículum, incloses les de salut i altres dades especialment protegides que ens pogués facilitar, i valoracions professionals o personals que puguin obtenir-se de les entrevistes o qüestionaris realitzats, siguin incorporats i tractats automatitzadament o no, en els nostres fitxers, amb l'única finalitat de poder participar en els nostres processos de selecció, per enviar-li comunicacions relacionades amb el procés per qualsevol mitjà, inclús electrònic, garantint en tot moment la màxima confidencialitat de les dades i sota les mesures de seguretat que estableix el RD 1720/2007.

Així mateix sol.licitem el seu consentiment exprés per al manteniment de les seves dades un cop finalitzat el procés de selecció amb la finalitat de formar part en d'altres procesos que puguin esdevenir-se dins l'organització.

El consentiment s'entendrà per prestat sempre que no es comuniqui per escrit la revocació de dit consentiment.

En el cas de produir-se alguna modificació en les seves dades o currículum, li preguem ens ho comuniqui degudament per escrit amb la finalitat de mantenir la seva informació actualitzada.

Les dades relatives als correus electrònics rebuts seran utilitzades només per a finalitats que hagin estat enumerades en paràgrafs anteriors.

Les úniques comunicacions comercials que es realitzin per correu electrònic seran les que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

Així mateix U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., com a responsable del fitxer, l'informa que conforme a la Llei 15/99 de 13 de Desembre, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició enviant una carta i adjuntant còpia del DNI, indicant nom, cognoms i adreça a: U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., C/Entença 152, 5è 2ona, 08029, Barcelona o enviant un correu electrònic indicant la referència "Protecció de Dades" a info@ucanhaveit.es.

1.2 CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT AUTOMATITZAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels USUARIS i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i també tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

1.3. ÚS DE GALETES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. pot utilitzar "cookies" quan un USUARI navega pels llocs i pàgines del WEBSITE. Les "cookies" són fitxers enviats a un navegador mitjançant un servidor web per resgistrar les activitats del USUARI al WEBSITE. Les "cookies" utilitzades per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. s'associen únicament amb un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen per elles mateixes el nom i els cognoms de l'USUARI.

Gràcies a les "cookies", resulta possible que U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. reconegui els USUARIS registrats després que els esmentats usuaris s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se de nou en cada visita per a accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells. Les "cookies" s'utilitzen també per mesurar l'audiència i els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.

L'USUARI té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla de la recepció de "cookies" i per impedir la seva instal.lació en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l'USUARI permeti la instal.lació de les "cookies" enviades per U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P.

De la mateixa manera, els servidors web de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom del domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

1.4. MESURES DE SEGURETAT

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., compta amb els mitjans tècnics organitzatius i humans necessaris per a garantir la seguretat i protecció dels seus sistemes d'informació, així com de les dades i informació que hi emmagatzemen. U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per vostè, sota les mesures de seguretat que estableix el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

En aquest sentit, els estrictes nivells de seguretat implementats a U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P., superen els mínims exigits per l'abans esmentat Reglament, amb l'objecte d'impedir la pèrdua i manipulació de la informació.

1.5. DEURE DE SECRET

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats de U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. i de tots els que tractin les dades en nom i per compte de l'empresa. Sense perjudici de l'esmentat anteriorment, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions per mitjà de la xarxa no sigui invulnerable.


2. DISPONIBILITAT DEL PRESENT AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. proporcionarà als USUARIS els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l'entrega de les dades personals, puguin accedir a aquest AVÍS LEGAL i POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels USUARIS.


3. MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

U CAN HAVE IT TRANSLATIONS, S.C.P. es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials i a pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els legítims interessos del consumidor o usuari. Determinats serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.